Text Size
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Program - bezpłatne zabiegi

Regulamin Programu Promocji
Dbamy o Twoje zdrowie, kondycję i wypoczynek

Nazwa Programu:„Dbamy o Twoje zdrowie, kondycję i wypoczynek”

Organizator programu:Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o. o. w Ciechocinku.

Uczestnicy programu:Kuracjusze S. U. Krystynka korzystający z usług hotelowych, żywieniowych i rehabilitacyjnych co najmniej 3 osobodni.

Czas trwania programu:od 15 stycznia 2009r. na czas nieograniczony.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” w Ciechocinku oferuje kuracjuszom indywidualnym i grupowym Program Promocji, zwany dalej Programem, polegający na możliwości skorzystania z bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetycznych w zależności od zgromadzonej na koncie liczby punktów.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 2. Program ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez zwiększenie dostępności kuracjuszy do bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetycznych.
 3. Kwalifikacji do skorzystania z bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych dokonuje lekarz specjalista.
 4. Kuracjusz nie może domagać się wymiany zebranej liczby punktów na inną niż zabiegi fizjoterapeutyczne i kosmetyczne nagrody, ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 5. Administratorem danych osobowych kuracjuszy uczestniczących w programie jest S.U. „Krystynka”.
 6. S.U. „Krystynka” może przetwarzać dane osobowe podane przez kuracjusza uczestniczącego w Programie wyłącznie dla celów Programu.
 7. Kuracjuszom uczestniczącym w Programie przysługuje prawo dobrowolności podania danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Wszystkie formy promocji usług oferowanych kuracjuszom przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu są nieaktualne.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. Uczestnikami programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do programu jest przynajmniej 1 – krotne skorzystanie z usług S.U. „Krystynka” w formie wykorzystania co najmniej 3 dniowego pobytu obejmującego wyżywienie, rehabilitację i zakwaterowanie.
 3. Każdy kuracjusz deklarujący chęć przystąpienia do Programu, podpisuje formularz zgłoszeniowy w Recepcji i otrzymuje Książeczkę promocyjną.

III. Gromadzenie punktów

 1. Kuracjusz uczestniczący w Programie otrzymuje punkty promocyjne za:
  - pierwszy pobyt w Sanatorium (trwający co najmniej 3 osobodni) – 10 pkt.
  - drugi i kolejny pobyt w Sanatorium (trwający co najmniej 3 osobodni) – 20 pkt.
  - posiadanie aktywnej „Karty klienta ORLEN Medica” – 10 pkt.
  - dokonanie zakupu usług rehabilitacyjnych (bez zabiegów kosmetycznych) przez kuracjusza za kwotę:
  • od 50 do 100 zł. – 10 pkt.
  • od 101 do 200 zł. – 20 pkt.
  • powyżej 200 zł. – 30 pkt.
 2. Zakupy poniżej 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) z różnych dowodów sprzedaży nie ulegają zsumowaniu.
 3. Do udziału w Programie upoważniają transakcje gotówkowe i kartą płatniczą.
 4. Do zbierania punktów służy Książeczka promocyjna, w której pracownik Recepcji wpisuje otrzymane przez kuracjusza punkty promocyjne.
 5. Zbieranie punktów promocyjnych przez osoby zatrudnione w S.U. Krystynka jest zabronione.
 6. Po skorzystaniu przez kuracjusza z bezpłatnego zabiegu pracownik wykonujący zabieg wpisuje wykorzystaną liczbę punktów w Książeczce promocyjnej.
 7. W przypadku, kiedy punkty zostały zebrane w sposób nielegalny, organizator programu (S.U. Krystynka) zastrzega sobie prawo do anulowania salda punktowego znajdującego się w Książeczce promocyjnej.
 8. Program nie dotyczy zakupów dokonanych przez kuracjuszy u podmiotów wynajmujących pomieszczenia w S.U. Krystynka na podstawie umów najmu (np. kawiarnia, fryzjer itp.).

IV. Wymiana punktów promocyjnych

 1. Punkty promocyjne uzyskane przez kuracjusza uczestniczącego w Programie mogą być wymienione wyłącznie na usługi fizjoterapeutyczne zawarte w Katalogu wymiany punktów.
 2. Katalog wymiany punktów jest dostępny w Recepcji sanatorium.
 3. Wszystkie wymienione w Katalogu usługi będą oferowane w miarę dostępności.
 4. S.U. Krystynka zastrzega sobie prawo zmiany, czasowego wstrzymania realizacji podanych w katalogu usług.
 5. S.U. Krystynka zastrzega sobie prawo zmiany salda punktowego, wymaganego na podaną w Katalogu usługę medyczną.
 6. W chwili pojawienia się nowego Katalogu wymiany punktów, oferta z poprzedniego katalogu traci ważność i zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu jest dostępny na stronach internetowych www.krystynka.ciechocinek.pl oraz w siedzibie sanatorium.
 2. S.U. Krystynka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym także Katalogu wymiany punktów, w czasie trwania Programu.
 3. Wszystkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia na stronach internetowych www.krystynka.ciechocinek.pl oraz na terenie sanatorium
 4. S.U. Krystynka zastrzega sobie prawo zakończenia lub przedłużenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.krystynka.ciechocinek.pl.
 5. Żadne uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez kuracjusza uczestniczącego w Programie na osoby trzecie.
 6. Jakiekolwiek naruszenie przez kuracjusza uczestniczącego w Programie zasad określonych w niniejszym Regulaminie powoduje wykluczenie z dalszego uczestnictwa w Programie i anulowanie zebranych punktów promocyjnych.
 7. Książeczka promocyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego kuracjusz otrzymuje bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne i kosmetyczne.
 8. W razie zagubienia lub zniszczenia Książeczki promocyjnej kuracjusz traci prawo do bezpłatnych usług objętych Programem.
 9. Kuracjusz uczestniczący w programie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu obsługi Programu przez administratora danych osobowych (S. U. Krystynka ), w myśl przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101/2002 poz.926 z późn. zmianami).
 10. Kuracjusz biorący udział w programie jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych osobowych oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora danych informacji handlowo – informacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przystąpienie do Programu promocji „Dbamy o Twoje zdrowie, kondycję i wypoczynek”.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu i go akceptuję.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi Programu przez administratora danych osobowych (S. U. Krystynka ), w myśl przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002 poz.926 z późn. zmianami).
 4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych osobowych.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowo – informacyjnych na podany przeze mnie adres.

Podpis (czytelny) kuracjusza ……………………………………………….

Numer kuracjusza w programie |___| |___| |___| |___| |___| |___|

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy